Hållbart mode i naturliga eller återvunna material, fri frakt över 1000 kr

Köpvillkor

ENGLISH BELOW

Leveransvillkor


Leveranstiden för Sverige är 4-6 dagar, för Europa 6-10 dagar och för resten av världen 7-14 dagar, även om paket i allmänhet anländer i tid, ger jag postkontoret upp till 2 veckor för leverans inom Europa och upp till 4-5 veckor för Internationell leverans före återsändning/återbetalning för utebliven leverans. Tack för att du förstår! Posten är en ombytlig varelse och jag är bara ett litet oberoende företag :) 

Kom ihåg att frakt runt alla helgdagar kan vara mycket oförutsägbar så det är bäst att beställa lång tid i förväg eller betala för snabbare leverans för att säkerställa snabbare leveranstider! 

För leverans utanför Europa är köparen ansvarig för eventuella ytterligare avgifter som kan tas ut i tullen. Vi skickar beställningar med Postnord. Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget.

Om ditt köp är en gåva så skickar jag gärna direkt till mottagaren, samt inkluderar en personlig anteckning om så önskas, lämna mig bara den information du vill ha skriven i meddelande-rutan i kassan.

Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till postkontoret eller annan transportör och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till postens eller transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med posten eller transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss. Har du beställt och inte hämtar ut din försändelse innan det går i retur till oss (paket ca 1 mån., brev 14 dgr), så fakturerar vi dig 150 kr för vårt arbete med hantering av varorna.

Fraktkostnaden inom Sverige är 49 kr. Frakten redovisas i kassan. Vid ordervärde överstigande 1000 kr bjuder vi på fraktkostnaden.


Ångerrätt/Reklamation

Ibland känns det bara inte rätt.... det är helt ok! Meddela mig att du ångrar dig och skriv namn, adress, e-post, ordernumret samt vilka varor som returneringen gäller. Du måste returnera din vara inom 14 dagar och du står för returfrakt. Givetvis får du inte ha använt plagget och det ska vara i ursprungligt skick så att jag kan sälja plagget på nytt. 

Vi följer lagen om distansavtal enligt Konsumentverkets rekommendationer. Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Ångerrätt gäller dock INTE personliga artiklar med namn etc, men är det något fel på varan har man naturligtvis rätt att reklamera varan man beställt. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits (gäller ej vid specialbeställda varor). Det är alltid garanti på de produkter du köper (1 år). Om man kan påvisa att det är fabrikationsfel på produkten får man alltid nya, däremot gäller inte garantin vid förslitningsskador. Du betalar själv returfrakten vid retur (ej reklamation). För återbetalning - ange ditt postgiro-, bankgiro-, personkonto- eller bankkontonummer.

 

Trasig produkt

Reklamation gäller ENDAST om nedanstående punkter följs:

Har ditt paket blivit skadat under frakt ber vi dig att mejla oss med följande uppgifter:


- En närbild på yttre emballaget, där adressetiketten med kollinumret är synlig.

- Bild på både yttre och inre emballage (bubbelplast osv.).

- Bilder som visar hur varan låg förpackad. Öppna lådans flikar och ta ett kort rakt ner i lådan när allt inneremballage och innehåll ligger som det var packat vid leverans.

- Bild på den trasiga varan.


Tror du att produkten var skadad innan leverans, skicka ett mejl till kundservice med följande information:

- Ordernummer

- Produktnamn

- Problembeskrivning

- Hur och när problemet uppstod

- Bild eller video som tydligt visar vad felet är

- Bild där hela produkten syns


Personuppgiftslagen

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i GDPR.


SMS-utskick

Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.


Tvist

Eventuella tvister löses i första hand i diskussion med vår kundtjänst. Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och hänvisar i övrigt till Europeiska kommissionens verktyg för tvistlösning på nätet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Provning/besök: 

Det går bra att beställa tid för att besöka studion i Faringe utanför Uppsala för att prova plaggen och där jag även kan göra en personlig mått-tagning. 


Storlekar:

Alla kroppar är unika och nästan ingen kvinna följer modeindustrins exakta storleksmått. Istället för att du ska anpassa dig till kläderna så raori arbetar personligt: jag anpassar plagget till DIN kropp, hur annorlunda du än tycker att din kropp är. Ingenting är omöjligt. Mina plagg är heller inte kroppsnära, utan faller ofta skönt och ledigt. Du ska känna dig bekväm (och vacker) i raori-kläder! Jag tänker ofta på svullna magar, svettiga armhålor och andra kvinno-dilemman när jag designar mina kläder.ENGLISH:

Delivery conditions

Delivery time for Sweden is 4-6 days, 6-10 days for Europe and for the rest of the world 7-10 days, although while packages generally arrive on time, I allow the post office up to 2 weeks for delivery within Europe & up to 4-5 weeks for International delivery before resending/refunding for non delivery. Thank you for your understanding! The postal service is a fickle being and I’m just a small independent company 🙂

During high season it may take longer. We ship orders with Postnord. We do not take financial responsibility for any delays depending on the shipping company. For shipment outside Europe, the buyer is responsible for any additional fees that may be charged at customs. 

If your purchase is a gift, I will happily ship straight to the giftee, as well as include a personal note if requested, just leave me the info you want written in the “note to seller” box at checkout.

Please remember that shipping around any holiday can be very unpredictable so it’s best to order a long time in advance or pay for faster shipping to ensure faster delivery times!


If you discover damage to the package, you must immediately report this to the post office or another carrier and file a damage report. Do not pick up a damaged package! If you do not discover the damage until you have opened the package, and the damage is of such a nature that it can be attributed to the handling of the post office or the transport company, you must contact them and file a damage report. If any dispute with the post office or carrier cannot be resolved, please contact us. If you have ordered and do not collect your shipment before it is returned to us (package approx. 1 month, letter 14 days), we will invoice you SEK 150 for our work with handling the goods.

The shipping cost within Sweden is SEK 49. The freight is reported at checkout. For order values exceeding SEK 1,000, we offer the shipping cost.


Right of withdrawal/ Complaint

Sometimes it just doesn't feel right.... that's totally ok! Tell me that you regret it and write your name, address, e-mail, the order number and which goods the return applies to. You must return your item within 14 days and you are responsible for return shipping. Of course, you must not have worn the garment and it must be in original condition so that I can sell the garment again.

We comply with the law on distance contracts in accordance with the recommendations of the Swedish Consumer Agency. According to the Distance Contracts Act, you have the right to return ordered fault-free goods without giving any reason. However, the right of withdrawal does NOT apply to personal items with names, etc., but if there is something wrong with the product, you of course have the right to complain about the product you ordered. Notification of this must be given as soon as possible, but no later than within fourteen (14) days of the item being received (does not apply to specially ordered items). There is always a guarantee on the products you buy (1 year). If you can prove that there is a manufacturing defect on the product, you will always get a new one, however, the warranty does not apply to wear and tear damage. You pay the return shipping yourself when returning (no complaint). For refund - enter your postal giro, bank giro, personal account or bank account number.


Broken product
Complaints apply ONLY if the points below are followed:

If your package has been damaged during shipping, please email us with the following information:

- A close-up of the outer packaging, where the address label with the package number is visible.
- Image of both outer and inner packaging (bubble wrap, etc.).
- Pictures showing how the product was packaged. Open the flaps of the box and take a card straight down into the box when all the inner packaging and contents are as they were packed on delivery.
- Picture of the broken item.

If you think the product was damaged before delivery, send an email to customer service with the following information:

- Order number

- Product name
- Problem description
- How and when the problem occurred
- Picture or video that clearly shows what the error is
- Image where the entire product is visible

The Personal Data Act
Your personal data is handled in accordance with the applicable provisions of the GDPR.


SMS sending
The mobile phone number you enter at checkout may be used for SMS notification of delivery or other communication relating to your order.


Dispute
Any disputes are resolved primarily in discussion with our customer service. We follow the General Complaints Board's recommendations and otherwise refer to the European Commission's online dispute resolution tool: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Fitting/ visit me: 

You are always welcome to make an appointment to visit the studio in Faringe outside Uppsala to try on the clothes and where I can also take your personal measurements.


Sizes: 

All bodies are unique and almost no woman follows the exact size measurements of the fashion industry. Instead of you adapting to the clothes, raori works personally: I adapt the garment to YOUR body, however different you think your body is. Nothing is impossible for me. My clothes are also not close to the body, but often fall nice and loose. You should feel comfortable (and beautiful) in raori clothes! I often think about swollen bellies, sweaty armpits and other female dilemmas when designing my clothes.